‏CCS‏ در اثر وارد شدن صدمات گردنی، گزارشی از نشریه NATURE
سندرم طناب مرکزی (‏CCS‏) در اثر وارد شدن صدمات گردنی غیرنافذ (blunt):گزارش موردی در بخش اطفال

پزشکی و روانشناسی
پژوهش

سندرم طناب مرکزی (‏CCS‏) شایع ترین آسیب ناکامل وارده به طناب نخاعی گردن (SCI) می‌باشد. ضعف فعلی بیمار که به طور معمول در اندام ‏های فوقانی نسبت به تحتانی در مقیاس وسیع شکل می‌گیرد در مقایسه با صدمات وارد آمده به طناب نخاعی گردن و توزیع آناتومیک راه قشری نخاعی در درجه اهمیت کمتری قرار دارد. سندرم طناب مرکزی ناشی از مکانیزم باز شدگی بیش از حد در افراد سالخورده مبتلا به تغییرات اسپوندیلوز متناوباً دیده می‌شود. در بخش اطفال تنها چند گزارش جزئی در خصوص ابتلای آنها به سندرم طناب مرکزی وجود دارد که به معنای شایع بودن آن در گروه سنی بزرگسالان و سالخوردگان می‌باشد. با این حال در این بخش گزارش عجیبی از وجود این سندرم و آسیب‌های ناشی از آن در بخش اطفال دریافت شده است.


کلمات کلیدی
صدمات گردنی
برگرفته ازnature.com

عنوان: Traumatic central cord syndrome after blunt cervical trauma: a pediatric case report

ناشر: Nature

تاریخ انتشار: 2016 ,Jan

تعداد صفحات: 4

قیمت: 9500 تومان

فیزیولوژیبیماری هاعصب شناسی

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی