مکان مطلق یا مکان نسبی
جدلی به قدمت 300 سال بین لایب‌نیتس و نیوتن در باب مکان

طبیعت و علوم پایه
ایده برای پایان نامه

مطالبی مانند استقرا، تبیین، رئالیسم، و تحول علمی‌ به حوزه‌ای تعلق دارند که «فلسفه عام علم» نامیده می‌شود. ‌اینها مضامینی هستند، که به ماهیت پژوهش علمی ‌به معنای کلی آن مربوط می‌شوند و مثلا به طور خاص با شیمی ‌یا زمین شناسی کار ندارند؛ اما بسیاری از مسائل فلسفی قابل  توجه وجود دارند که به ‌این، یا آن علم خاص ربط می‌یابند،‌ این مسائل به حوزه‌ای اختصاص دارند که «فلسفه ‌این یا آن علم خاص» خوانده می‌شود.  معمولا مسائل‌ این حوزه از طرفی با ملاحظات فلسفی و از طرف دیگر با واقعیات تجربی سروکار پیدا می‌کنند، و همین سبب جذابیتشان می‌شود.  


کلمات کلیدی
فلسفه علم

عنوان: Philosophy of Science - A Very Short Introduction

ناشر: Oxford

تاریخ انتشار: 2002 ,Jan

تعداد صفحات: 4

قیمت: 4500 تومان

ستاره شناسی و علوم سیاره ایفیزیک

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی