رابطه هوش هیجانی با خستگی روان
درک احساسات و موفقیت در زندگی دانشجویی

پزشکی و روانشناسی
پژوهش

پژوهش کنونی به دنبال بررسی نقش فرسودگی در رابطه میان هوش هیجانی و رضایت از زندگی در نمونه‌ای از دانشجویان رومانیایی می‌باشد. این پژوهش به بررسی رابطه بین "هوش‌هیجانی"، "افسردگی" و نیز "رضایت از زندگی" در بین دانشجویان می‌پردازد. هوش هیجانی به "بهتر هماهنگ‌شدن دانشجو با محیط تحصیلی آکادمیک" و همچنین با "موفقیت در محیط‌های آموزشی" بستگی داشته و همچنین سطوح بالای هوش هیجانی با اضطراب، استرس، افسردگی  و نارضایتی شغلی و نیز رضایت از زندگی ارتباط دارد. به صورت کلی، نتایج ما در این پژوهش بر احتمال شناسایی دانشجویانی تاکید دارد که با توجه به سطح بالای افسردگی و یا سطح پایین رضایت از زندگی در معرض خطر انصراف از تحصیل می‌باشند. 


برگرفته ازsciencedirect

عنوان: Emotional intelligence, satisfaction with life and burnout among university students

ناشر: Elsevier

تاریخ انتشار: 2015 ,Jan

تعداد صفحات: 4

قیمت: 9500 تومان

روانشناسی

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی